Odstąpienie od umowy

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat: Media Trailer sp. z o.o., ul. Niałecka 17, 64-200 Wolsztyn, e-mail: biuro@auto-zabudowa.pl]

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.