Regulamin sklepu

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO www.auto-zabudowa.pl

 

§ 1

Informacja wstępna

Sklep internetowy działający pod adresem www.auto-zabudowa.pl prowadzony jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Media Trailer sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie (64-200) przy ul. Niałeckiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000538418, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posługującą się nr NIP 8381847699 oraz nr REGON 36059968200000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.100,00 zł.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin,
 2. Sprzedający – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Media Trailer sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie, o której mowa w § 1 Regulaminu,
 3. Klient – Konsument, Odbiorca Biznesowy lub inny podmiot składający zamówienie na towary oferowane przez Sprzedającego,
 4. Konsument – kupujący będący pełnoletnią osobą fizyczną, składający zamówienie na towary oferowane przez Sprzedającego dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Odbiorca Biznesowy – kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, składający zamówienie na towary oferowane przez Sprzedającego w ramach tej działalności, jak również każdy inny Klient nie będący Konsumentem,
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.auto-zabudowa.pl
 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów poprzez Sklep umożliwiający realizację zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o ofercie Sklepu zamieszczane są na jego stronach internetowych.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 3

Zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie składa się z wykorzystaniem zaimplementowanych na stronie Sklepu funkcjonalności, poprzez zaznaczenie stosownych opcji wyboru (towar, jego ilość, sposób dostarczenia, sposób płatności) oraz wypełnienie formularza obejmującego dane Klienta. Złożenie zamówienia wymaga nadto zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie stosownej opcji.
 3. Po złożeniu zamówienia Klientowi doręczana jest, na podany przez niego adres e-mail, automatycznie wygenerowana informacja o szczegółach zamówienia, tj.:
 1. firmie Sprzedającego i adresie jego siedziby, numerze wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, sądzie, w którym przechowywane są akta rejestrowe Sprzedającego,
 2. adresie Sprzedającego, adresie jego poczty elektronicznej,
 3. nazwie towaru, jego ilości i numerze katalogowym,
 4. cenie netto, podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenie brutto zamówionego towaru,
 5. sposobie i terminie zapłaty, stosownie do opcji określonej w § 7 Regulaminu,
 6. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy – zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu,
 7. prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Konsumentowi zamówionego towaru,
 8. numerze rachunku bankowego Sprzedającego w przypadku wyboru płatności przelewem.
 1. Z chwilą złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Klientem.
 2. Klient uprawniony jest do dokonywania zmian w złożonym zamówieniu do czasu wysłania towaru przez Sprzedającego. Zmian, o których mowa powyżej, Klient dokonuje kontaktując się ze Sprzedającym z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie Sklepu lub danych kontaktowych, o których mowa w § 15 Regulaminu.
 3. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. W tym celu składa oświadczenie na adres e-mail podany przez Klienta.

 

§ 4

Dostępność towaru

 1. Informacje dotyczące dostępności towaru oferowanego w Sklepie zamieszczane są w opisie poszczególnych przedmiotów oferowanych w Sklepie.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by informacje o oferowanych towarach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, były aktualne w powyższym zakresie. Z uwagi jednak na cykl aktualizacji stron internetowych Sklepu możliwa jest sytuacja błędnego oznaczenia danego towaru jako dostępny. W przypadku błędnego oznaczenia towaru jako dostępny i złożenia przez Klienta zamówienia na ten towar, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta na podany przez niego adres e-mail o niedostępności towaru i może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy część towarów objętych danym zamówieniem jest niedostępna, Sprzedający zawiadomi o powyższym Klienta i wstrzyma się z realizacją zamówienia do czasu potwierdzenia przez Klienta woli realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym towarów dostępnych.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar oznaczony w opisie jako niedostępny nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W szczególności nie dochodzi wówczas do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Klientem – w zakresie dotyczącym towaru oznaczonego jako niedostępny.
 5. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2-3 powyżej, wszelkie ewentualne płatności Klienta na poczet zamówionego towaru lub kosztów przesyłki podlegają niezwłocznemu zwrotowi. 

 

§ 5

Cena

 1. Ceny wszystkich towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich. Informacja o cenie towaru wskazuje cenę netto, wartość podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto.
 2. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do zmiany stosowanych cen w każdym czasie. Zmiana ceny nie ma mocy wstecznej. Cena podana w opisie towaru na chwilę złożenia zamówienia jest wiążąca dla Sprzedającego i Klienta.

 

§ 6

Koszty przesyłki

Dostarczenie Klientowi towaru objętego zamówieniem odbywa się na koszt Klienta, z płatnością z góry lub przy odbiorze przesyłki, chyba że co innego wynika z opisu towaru. Szczegółowe informacje o kosztach przesyłki podawane są przy poszczególnych opcjach dostawy, w momencie składania zamówienia.

 

§ 7

Płatności

 1. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon lub fakturę potwierdzającą sprzedaż. Powyższy dokument doręczany jest Klientowi wraz z zamówionym towarem.
 2. Składając zamówienie Klient wybrać może jeden z następujących sposobów płatności:
 1. płatność za pobraniem – w takim przypadku Klient pokrywa należności z tytułu ceny zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki przy jej odbiorze,
 2. płatność przelewem bankowym  –  w takim przypadku Klient pokrywa należności z tytułu ceny zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w § 15 Regulaminu. Informacja o rachunku bankowym Sprzedającego przesyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku wyboru powyższej opcji czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu, liczony jest od dnia wpływu kwoty uiszczonej tytułem ceny i kosztów przesyłki na rachunek bankowy Sprzedającego. Zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych. W przypadku niedokonania zapłaty w powyższym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

 

§ 8

Sposób i czas realizacji zamówienia

 1. Przesyłki doręczane są przez Pocztę Polską, kuriera lub inny podmiot wskazany przez Sprzedającego, stosownie do wyboru dokonanego przez Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zamówień składanych przez Odbiorców Biznesowych czas realizacji zamówienia wynieść może do 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, spowodowane podaniem przez Klienta niewłaściwego adresu do dostarczenia przesyłki.

 

§ 9

Reklamacje – informacje ogólne

 1. Sprzedający doręcza Klientowi towar bez wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność jeżeli towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną w zakresie określonym ustawą Kodeks cywilny.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca nie jest gwarantem jakości towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej towary, warunki gwarancji jakości są udostępniane przy towarze, w Sklepie. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.
 4. W stosunku do Odbiorców Biznesowych Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 3 i 4 Regulaminu. W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz Odbiorców Biznesowych odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do strat Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 5. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.

 

§ 10

Sposób i miejsce składania reklamacji

 1. W przypadku stwierdzenia przesłanek odpowiedzialności Sprzedającego Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o niej Sprzedającego pismem przesłanym na adres, o którym mowa w § 15 Regulaminu. Pismo winno określać reklamowany towar i charakter stwierdzonej nieprawidłowości. W piśmie Konsument może sprecyzować żądania dotyczące usunięcia niezgodności towaru z umową. Konsument zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu reklamowany towar w stanie kompletnym (o ile jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji lub zadośćuczynieniu żądaniu Konsumenta), w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, oraz kopię przesłanej Konsumentowi faktury lub paragonu.
 2. Reklamacja złożona przez Konsumenta rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie załatwienia reklamacji Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta na podany przez niego adres e-mail. Nieudzielenie odpowiedzi w zakreślonym wyżej terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty przesyłki, o której mowa w ust. 1 powyżej, zwracane są Konsumentowi przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego w treści reklamacji rachunek bankowy.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę Biznesowego wady fizycznej lub prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny o rękojmi za wady przy sprzedaży, Odbiorca Biznesowy zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, zawiadomić Sprzedającego o wadzie pismem przesłanym na adres, o którym mowa w § 15 Regulaminu. Pismo winno określać charakter stwierdzonej wady oraz precyzować żądania Klienta. Składając reklamację w powyższym trybie, Klient zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu, na swój koszt, reklamowany towar w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z kopią przesłanej Klientowi faktury. Do zachowania 7-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, wystarczające jest wysłanie pisma listem poleconym przed jego upływem. Niezachowanie powyższego terminu wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady.
 4. Reklamacja złożona przez Odbiorcę Biznesowego rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. O sposobie załatwienia reklamacji Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta na podany przez niego adres e-mail. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji koszty przesyłki, o której mowa w ust. 3 powyżej, zwracane są Klientowi przekazem pocztowym lub na wskazany przez niego w treści reklamacji rachunek bankowy.
 5. Wszelkie reklamacje, jak również inne wymagane dokumenty oraz reklamowany towar winny być przesyłane – z dopiskiem "reklamacja” – na adres wskazany w § 15 Regulaminu.
 6. W przypadku zaistnienia – wskutek uwzględnienia reklamacji – konieczności zwrotu Klientowi uiszczonej ceny sprzedaży lub innych należności w całości lub w części, Sprzedający dokona zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoznania reklamacji - przekazem pocztowym lub na wskazany przez Klienta w treści reklamacji rachunek bankowy. W przypadku wymiany towaru wskutek uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca przesyła towar Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

 

§ 11

Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru. Powyższe uprawnienie realizowane jest poprzez wysłanie Sprzedającemu w powyższym terminie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie, na adres wskazany w § 15 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, znajdującego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.auto-zabudowa.pl Pismo winno wskazywać towar, w odniesieniu do którego następuje odstąpienie od umowy oraz datę zawarcia umowy. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy określona załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, przesłać pocztą lub kurierem (za standardowymi, uzasadnionymi kosztami przesyłki) albo dostarczyć towar będący przedmiotem umowy, od której Konsument odstąpił, na adres podany przez Sprzedającego w § 15 Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca mu uiszczoną cenę towaru oraz należności z tytułu przesyłki przekazem pocztowym lub przelewem na podany przez Konsumenta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu wraz z dokumentami wyszczególnionymi w ust. 1 powyżej oraz towaru objętego reklamacją lub dowodu jego nadania na adres Sprzedającego.

 

§ 12

Akcje promocyjne

Sprzedający zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych przeznaczonych dla Klientów lub ich określonych grup. Szczegóły akcji promocyjnych określane są każdorazowo odrębnym regulaminem. 

 

§ 13

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający przetwarza udostępnione mu dobrowolnie dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych umów, tj. w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umów sprzedaży. W opisanym wyżej zakresie Sprzedający uprawniony jest również do przekazania danych osobowych podmiotom wyspecjalizowanym w realizacji płatności internetowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną Sklepu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych, niż wskazane w ust. 1 powyżej, w tym dla celów marketingowych i przekazywania informacji handlowej, dopuszczalne jest wyłącznie za ich odrębnie wyrażoną zgodą.
 3. Klienci, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, mogą żądać dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedającego i ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka prywatności.

 

§ 14

Wymagania techniczne

 1. Strona internetowa, pod której adresem prowadzony jest Sklep, działa w technologiach _________.
 2. Do przeglądania ofert Sklepu i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub telefonu z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersja 9 lub wyższa), Firefox (wersja 25 lub wyższa), Safari, Opera, Chrome lub innej zgodnej ze standardami powyższych przeglądarek.
 3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies. Dane zawarte w plikach cookies gromadzone są wyłącznie dla celów usprawnienia sprzedaży.
 4. Sprzedający zastrzega ewentualność przerw w funkcjonowaniu Sklepu z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności naprawczych i konserwacyjnych.

 

§ 15

Dane kontaktowe

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Sprzedający podaje następujące dane kontaktowe przeznaczone do kontaktów w sprawach związanych z działalnością Sklepu:

Media Trailer sp. z o.o.

ul. Niałecka 17, 64-200 Wolsztyn

tel.: 68 5000 500

e-mail: biuro@auto-zabudowa.pl

nr rachunku bankowego: 06 1020 1097 0000 7002 0272 9366

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta (mających pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu) oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają mocy wstecznej, a w szczególności nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej  Sklepu.
 4. Wykorzystywanie nazwy Sprzedającego, logo Sklepu bądź oferowanych marek, jak również innych oznaczeń handlowych bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego, jest zabronione.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2018r.

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

Informacja w sprawie uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Media Trailer sp. z o.o., ul. Niałecka 17, 64-200 Wolsztyn, e-mail: biuro@auto-zabudowa.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (w szczególności oświadczenie złożone za pomocą e-mail, pismo wysłane pocztą lub doręczone osobiście).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty jej odesłania pocztą).

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.